Vše o světě temnoty

Klany

Assamité

Tento klan nazývá sám sebe jako klan Děti Haquima. Slovo Assamita je pravděpodobně zkomolenina, která vznikla zhruba dvě století před Křížovými výpravami. Sami sebe nazývají Assamité jedině tehdy, mluví-li o sobě s nějakým cizím, neznalým Kainitou nebo tehdy, jsou-li nezasvěcení do vlastní historie a kultury.

Tento klan nazývá sám sebe jako klan Děti Haquima. Slovo Assamita je pravděpodobně zkomolenina, která vznikla zhruba dvě století před Křížovými výpravami. Sami sebe nazývají Assamité jedině tehdy, mluví-li o sobě s nějakým cizím, neznalým Kainitou nebo tehdy, jsou-li nezasvěcení do vlastní historie a kultury.

V moderních nocích patří zhruba jedna třetina klanu pod Camarillu nebo udržuje klid zbraní. Druhá třetina náleží Sabbatu a ta třetí by nejraději z povrchu zemského smazala zbylé Kainity.

Vedení klanu se podobá vedení bestií, ale je velmi pevné. Síla a moc Alumutu je téměř neomezená. Mnoho

Assamitů má svěřen nějaký úkol, díky čemuž klan drží velmi pevně pospolu. Asamité nevěří téměř žádné dosud podané verzi dějin a mezi sebou si

předávají pouze tu svou.

Magie krve:

Spočívá v dorozumívání se na velkou vzdálenost během několika nocí. V podstatě je to posílání si zpráv mezi sebou. Takto vůdcové klanu často připomínají svým mladším jejich úkoly. V moderních nocí toto magické posílání zpráv začalo uvadat neboť jej zastoupila moderní technologie, avšak stále je hojně užíváno neboť je těžko odhalitelné.

Antedeluvián:

Antedeluvián Assamitů byl v historii stanoven jakou soudce všech dalších Kainitů. Bohužel Kainité se od tohoto odvrátili a mnohdy nechtějí být souzeni právě Assamity, avšak Assamité si tuto pozici tvrdě hájí.V podstatě to byli oni, kdo v historii vybudoval soudy a tato tradice soudit druhé u nich nadále převládá.

Tento klan také nikdy v historii neuznal, že by nesl jakoukoliv vinu, nebo, že oni byli ti špatní, co za něco mohli. Vždy si najedou jiného obětního beránka, který pochybil, a proto razí heslo: Buď my nebo oni.

Assamité neuznávají Krvavé pouto jako způsob jak si k sobě připoutat svého potomka a považují jej spíše za druh trestu pro "zrádce a podrazáky".

Antedeluvián klanu - Je jím samozřejmě Haquim. Toto jméno pravděpodobně nenese od svého narození. Naposledy byl spatřen na britských ostrovech v roce 121 n. l. Údajně se s ním vysoko postavení členové klanu nadále dorozumívají a to velmi často. Haquim byl údajně vědcem a jen velmi neochotně snášel skrytou úctu, kterou k němu ostatní chovali. V minulosti prý dokonce stvořil kastu kouzelníků. Vztahy s ostatními Antedeluviány jsou u něj doloženy jako napjaté. Nesnášel se s Toreadory a Nosferaty, ale za to si vážil Ventrue. Ke svým potomkům byl velmi tvrdý, ale dobře odměňoval úspěch stejně jako trestal neúspěch. Říká se, že byl velmi netrpělivý a to bylo jeho zásadní chybou. Často odcházel i na tisíce let, protože byl nespokojený se svými dětmi.

Klanová hierarchie a struktura:

Nejvyšší klanový vůdce je takzvaný Nejstarší, nebo-li Starý muž a je tak nazýván, i když je to žena. Tuto pozici zastává z pravidla nejstarší potomek po Haquimovi.

Du´at je tradiční jednání vůdců tří kast. Kalif za bojovníky, Vezír za vezíry a Amr za kouzelníky. Je to klanem sledovaná událost. Alamutské záznamy říkají, že Du´at vznikl zhruba 2000 let př.n. l. Du´at byl nejbližším kruhem rádců Nejstaršího.

Kalif je vůdce kasty bojovníků. Hlavní Kalifovou povinností je radit Nejstaršímu co se obrany klanu týče a udržovat Bojovníky ve stavu, ve kterém jsou schopni bránit klan, jeho území a smrtelníky. Kterýkoliv člen klanu může vyzvat Kalifa na souboj o tuto pozici. Pokud vyhraje je bývalý Kalif přinucen k Diablerii, pokud prohraje je zabit on i jeho linie nebo jsou odsouzeni k vyhnanství. V současné době je tato pozice volná.

Vezír je nejvzdělanější ze své kasty a stará se o informace, které Nejstarší potřebuje od této kasty. Díky tomu, že vezíři studují vše, od náboženství až po kvantovou fyziku, je význam Vezíra nasnadě. Po pravdě řečeno, Nejstarší očekává od Vezíra, že má v hlavě uloženy všechna data, která vezíři kdy znali. Minimálně musí znát všechny odborníky v jednotlivých odvětvích a předávat jejich veledůležité informace Nejstaršímu.Tradičně se volí na období, které trvá 63 let. Vezírští členové Sněmu Svitků jsou voleni každý sedmý zimní slunovrat a je to jedno z největších kastových shromáždění. Současným Vezírem je Tegyrius, starověký soudní odborník, který si ve svých smrtelných dnech nárokoval právo pochodovat s Alexandrem velikým a později sledoval, jak císař Justinián uzákonil římské právo. Dnes údajně žije u nizozemského dvora.

Amr je vůdcem kasty kouzelníků. Tradičním poslání Amra je podávání zpráv o všem, co má cokoli společného s magií, nebo nadpřirozenem, do čehož jsou zahrnuty i magické smlouvy s ostatními klany či podávání informací o jejich magických činech. Amr má také nejvyšší schopnosti co se týče různých druhů magického dorozumívání. Amr je tradičně volen každý rok, v noci jarní rovnodennosti. Amr, který je připraven vést své bratry po další cyklus hvězd, se určuje při rituálu, který trvá celou noc a kterého se účastní všichni kouzelníci, kteří jsou v té době v Alamutu.Od roku 120 n.l. bylo označení Amr to samé co jméno al-Ashrad.

Silsila, známá i jako shakari, nebo také Správce Krve, byla jeden z přímých podřízených Du´at. Je to malá kněžská skupinka, která spravuje Alumantskou knihovnu a muzea.

Nováčci, mezi upíry jsou známi jako Fida´i, což se dá přeložit jako "přívrženci", což znamená, že nováček má malou vůli sloužit Haqimovi, nebo malé dovednosti. Fida´i jsou do doby, než ukáží, že jsou schopni si poradit s příležitostnými úkoly Alamutu. Obvykle toto nastane po namáhavém výcviku jak světských tak upírských schopností.

Jakýkoli bojovník, který projde stádiem Fida´i, je znám jako Rafiq (literárně druh). Rafiq by měl být schopen se o sebe postarat v okolním světě a plnit úkoly, které mu svěří jeho nadřízení.

Da´i je podoznačení pro Rafiqa. Kdokoli, kdo je v náboženství natolik zběhlý, že by mohl být knězem. Většina Da´i je Muslimů, ale mnoho je jiného vyznání. V dnešních nocích se toto zastaralé označení často používá pro zapřísáhlé stoupence Cesty Krve.

 

Označení dalších členů klanu:

Eso - Když se používá pro Rafiqa znamená, že dotyčný zabil pět či více ne-Assamitských upírů se stejnou nebo větší silou. Pro zvláštní příležitosti nosí některá Esa tetování se současným počtem mrtvých. Nyní je módou používat i tetování s označením klanů, ze kterých oběti pocházely, a černé kruhy pro oběti bez zřejmého rodokmenu. Mnohem obvyklejší je však slavnostní oblečení či šperky, například kožená bunda s vlaječkami symbolizujícími zabité, či rituální turecká šavle, s vyleptanými jmény objetí na čepeli. Další extrém je, že někteří tvrdí jedinci používají skalpel, aby mohli pomocí Baalova Pohlazení vytvořit rituální děs, jako náhradu za tetování.

Uchazeč - Ve většině případů je označení "uchazeč" bráno jako nestranné označení používané, když starší nezná jméno nováčka, nebo se snaží tvářit, že ho nezná.

Společník - jakýkoli kouzelník či vezír, který se prokáže, že má v sobě dost disciplíny a výdrže, aby mohl získat titul, který je v podstatě obdobou doktora u smrtelníků, v jím zvoleném oboru. Kouzelník Krve musí zvládnout všechny až na ty nejtěžší části své hlavní cesty, pak musí vzdělanec projít přezkoušením na univerzitě vybrané jeho staršími.

Mistr - Mistr je v podstatě kouzelník nebo vezír, který mistrovsky zvládl svůj obor. Musí prokázat, že se naučil veškerá tajemství daného oboru, dále že dokáže kriticky myslet, ne jen opakovat naučené věci z paměti. Například může napsat knihu o svém bádání nebo popsat dosud neznámý rituál.

Význačný mistr - Význačným mistrem se stávají ti, kteří ukáží, že dokáží zvládnout dokonce dvě cesty a obě se plně naučit. Pro kouzelníky to znamená úplné mistrovství ve dvou Assamitských cestách magie Krve.

Úplný mistr - Úplný mistr dosáhl samotného vrcholku poznání v oblasti, kterou si zvolil, a jeho poznání by mělo být vyšší, než poznání kohokoli jiného na světě

Emeritus - Titul, který se může přidávat do jakéhokoli jména mistra a výš. Tímto titulem se označují ti mistři, kteří se úplně straní života v klanu a podobných věcí, ale jejichž znalosti jsou přesto uznávané. Nejčastější využití tohoto slova je označení staršího, který vstoupil do torporu.

Rada svitků:

Křeslo Součtu: Matematika a příbuzné vědy, zahrnující i Kryptografii. ¨

Křeslo Mědi a Blesku (kdysi Křeslo Kovárny): Elektřina a její sesterské vědy, zahrnující i počítače.

Křeslo Zrcadel: Přenos a shromažďování informací, například telekomunikace.

Křeslo Bouří: Přírodní vědy.

Křeslo Knihy: Náboženství a filosofie, se zvláštním důrazem na možnosti víry u rodných..

Křeslo Ohně a Oceli: Zbraně a technika.

Křeslo Křídla, Kola a Vesla: Doprava.

Křeslo Skla a Kouře: Chemie a alchymie.

Křeslo Mlhy: Spiritualismus, Nekromancie a další studium nesmrtelného světa.

Křeslo Zlata: Ekonomika a obchodní zájmy.

Křeslo Prachu a Kostí: Archeologie a starověká historie.

Křeslo Větru a Kamene: Politika, společnost a nedávná historie (méně než 1000 let stará) smrtelníků.

Křeslo Jazyků

Křeslo Hvězd: Astronomie, astrologie a podobné výzkumy zahrnující i cestování vesmírem.

Křeslo Těla: Léčení.

Tmavnutí:

Všichni Assamité s věkem tmavnou, na rozdíl od ostatních rodných, kteří s věkem blednou. Někteří Assamité tuto přeměnu během let zmapovali a z jejich postřehů se dá vyvodit toto.

1. Assamité prakticky neznají posmrtnou pobledlost. Po dvou až pěti letech po Přijetí jim kůže ztmavne do své smrtelné podoby.

2. Tmavnutí začíná zhruba padesát až sto let po Přijetí a pokračuje se stálou rychlostí, dokud není kůže obsidiánově černá a trochu lesklá. Tato fáze nastává zhruba po prvním tisíciletí neživota. S přístupem k vhodným nástrojům lze podle odstínu kůže odhadnout věk Assamity zhruba s přesností padesát let.

3. Častá diablerie znatelně celý proces urychluje, čímž znemožňuje tento odhad. Žádný Assamita zatím nedokázal vysvětlit, proč al-Ashrad má jako jediné dítě Haqima mdle bílou kůži.

 

Bojovníci:

Přezdívka: zabijáci, vrazi

Sekta: Asi tak pětina bojovníků spadá pod Sabat a ti jsou známi jako Assamité antitribu, a zhruba stejná část se rozhodla následovat al-Asharada v jeho velké smlouvě s Camarillou. Zbytek zůstal věrný ur-Shulgimu a Alamutu, a tedy zůstal nezávislý na jakékoli sektě. Toto samozřejmě nezahrnuje vyděděné válečníky, kteří se nehlásí k žádné sektě ani klanu.

Vzhled: Bojovníci si většinou oblékají jednoduché, elegantní oblečení, ve kterém se mohou ztratit a ve kterém mohou zároveň bojovat. Mezi bohatšími a novějšími členy jsou obvyklejší dražší látky. Většina bojovníků je v dobré kondici. Otylý nebo postarší bojovník je často schopnější v nějakém nebojovném povolání než v tom co odhadovala kasta při jeho přijetí.

Doupě: Nezávisle na sektě nebo Rozvratu, bojovníci si většinou dělají podobná sídla a to v místech, která jsou pokud možno stranou a dobře bránitelná. Se zabezpečením od německých ovčáků až po německé samopaly. Když cestují, snaží se dělat si doupata poblíž hlavních dopravních uzlů - někdy je lepší rychlý únik

Minulost: Mnoho bojovníků je afrického nebo středovýchodního původu, což je však spíš zjednodušení než pravidlo, které by platilo pro všechny bojovníky. Většina z nich pochází z lidí, kteří viděli násilí nebo moc, z jedné nebo druhé strany zákona. Vojáci, policisté či nájemní vrazi jsou častými členy klanu. Kasta často samozřejmě také často Přijímá různé členy s jiným povoláním, kteří jí mohou být užiteční nějak jinak: Fotografy, umělce, pašeráky, puškaře, velitele. Všechny jako nebojovou část kasty bojovníků.

Krevní linie: Assamité antitribu se považují za samostatnou linii, ale v Dnešních Nocích již mezi nimi a ostatními členy klanu není žádný skutečný rozdíl. Severní Afrika je domovem pro malou skupinku Beduínských bojovníků, kteří upřednostňují Animalismus a kteří často používají naghůlované dravce na ochranu svého území na řídce osídlených pouštích, kterým říkají domov. Tito jedinci jsou jen málo organizovaní a Alamutu jsou jí podřízeni pouze málo.

Období po Tremerské kletbě:

Až do roku 1998 byli všichni Assamité pod vlivem tremerské kletby a nemohli sát krev upírů. Bojovníci před Zlomením nemohou přijímat krev rodných, protože je pro ně jedovatá. Proti tomuto není odolný žádný Assamita a každá Krev způsobí Assamitovi jedno smrtící zranění (nelze ho vstřebávat). Diablerie pak působí spalující zranění. Aby mohl provést Zlomení, vytvořil ur-Shulgi jedinečný rituál, který mu umožnil vypůjčit si trošku magické síly z každého svého potomka. Vzhledem k tomu, že více než tři pětiny kouzelníků má ur-Shulgiho jako svého předka, rituálu pomohli všichni až na hrstku kouzelníků. Účinky tohoto rituálu vydrželi po rok a noc a poté další rok postupně uvadaly. Mezi rokem 1998 a závěrem roku 2000, ucítili všichni kouzelníci slabost co se týče všech odvětví magie krve, ne jenom díky "cizí" kletbě a to až do konce roku 2000, kdy účinek rituálu vyprchal a nechal kouzelníky se svými "obvyklými" kastovními nevýhodami.

Kouzelníci:

Přezdívka: Mágové, někdy jsou cizinci nazýváni vezíři.

Sekty: Kouzelníci jsou rozděleni pouze mezi al-Ashradovi Rozvraceče a alamutské tradicionalisty. Jediní kouzelníci, kteří se mohli připojit k Sabatu, zemřeli v jakémsi zapomenutém městě v Mezopotámii před mnoha staletími a jenom několik jich zůstalo věrných po Rozvratu. Někteří kouzelníci se během svého života rozhodli proto být odpadlíky, ať už ze skutečného nebo smyšleného důvodu, například kvůli řízení kasty nebo praktikám Nejstarších. Většina se však dříve či později vrátila zpět. Každý druhý žíznil po dalších rozkazech nebo po útěku z dohledu tremerů a dalších, kteří lovili kouzelníky krve.

Vzhled: Většina kouzelníků se obléká tak, aby měli pohodlí při práci. Ať už do laboratorních plášťů, volně střižených rób nebo kaftanů. Ti, kteří dlouho pracovali "v poli," upřednostňují armádní oblečení. Neprůstřelné vesty či jiné oblečení se spoustou kapes, ve kterém mohou skladovat rituální předměty či lektvary. Jen málo kouzelníků chodí po ulicích ověšeno okultními předměty, neboť je to znak namyšlenosti a je to nebezpečné. Kouzelník, který může být rozpoznán jako kouzelník krve podle svého vzhledu, je buďto neustále ve svém domově, nebo šílený a nebo má veliké sebevědomí.

Doupě: Kouzelníci si vybírají prostorné domy s alespoň dvěmi místnostmi zasvěcenými rituálním kruhům a alchymistickým laboratořím. Jejich domovy bývají na odlehlých místech, aby se daly lépe utajit jejich magické praktiky před zraky lidí i nadpřirozených bytostí.

Minulost: Kouzelníci si většinou vybírají potomstvo, které je obdařeno silnou vůlí, poslušností, schopné chápat myšlené pojmy a oddělovat vnímání skutečnosti, kterou vytváří uživatelé magie krve. Také se dívají po jedincích s nadprůměrným vzděláním, i když to může být dohnáno po Přijetí (pokud je to potřeba). Magické schopnosti nejsou zcela nutné, neboť kouzelníci jsou stejně tak mágové jako učenci a vědci. Kasta také nemá žádné zvláštní nároky na pohlaví či národnost.

Uspořádání: Ti, co dávají přednost Rozvratu, se orientují na Vzdělání a dovednosti. Statut pochází z kouzelníkových osobních znalostí či z věhlasu jeho učitelů. Kastovní rozdílnost vytváří trhlinu mezi oběma jejími polovinami, přičemž každá si zavádí svá vlastní společenská pravidla.

Jak tradicionalisté tak Rozvraceči uznávají dávnou tradici ustanovování Amra, hlavy kasty, skrze rituál pořádaný každý rok. Al-Ashrad vede Rozvraceče k všeobecnému nesouhlasu. Tradicionalisté dosud neuspořádali další rituál. (tedy neudělali další rituál od Rozvratu) Obecně však uznávají al-Ashradovo dítě a chráněnce Amaravatiho jako Amra.

Krevní linie: Nikdo neví, kolik existuje druhů kouzelníků v moderním světě. Historie říká, že dříve měli místo Obfuscate Auspex, k přeměně došlo asi tak před dvanácti až patnácti staletími.

Vezíři:

Přezdívka: Učenci, Řemeslníci

Sekty: Skoro třetina vezírů může být nazývána vyděděnci díky svým úmyslům a cílům, to že jsou svázáni se zbytkem klanu bývá pouze okrajový důvod. Většina ze zbytku se rozhodla následovat al-Asharda do Camarilly, výrazná menšina zůstala věrná Alamutu. Několik vezírů je také v Sabatu, ale to jsou spíše nepochopení odpadlíci.

Vzhled: Hlavní vlastností jejich vzhledu je, že se z Dětí Haqima dokáží nejlépe zamíchat do řad smrtelníků. Většinou se oblékají pracovně nebo obyčejně, podle to co vyžaduje situace. Jejich obvyklá touha po dokonalosti je nutí přidat se k jednomu z těch dvou proudů - čistota, nebo styl. Někteří z nich vynikají v obou, mají dokonalý postoj a jsou naprosto čistí nebo zmačkaní a většinou nepozorní.

Doupě: Vezíři se snaží dělat si doupata tak, aby byl podobná těm, které mají smrtelní odborníkům ve stejném oboru. Stejně jako osobní vzhled záleží i vzhled domu na každém jedinci zvlášť a doupě může být jak naprosto uklizené nebo natolik neuklizené, že je těžké se v něm pohybovat. Mnoho vezírů má drahé knihovny či dílny a upřednostňují "práci doma."

Minulost: Vezíři jako kasta tvořená vzdělanci, řemeslníky a několika politiky, Přijímají smrtelníky mezi těmi, co zasvětili svůj život své práci. Někteří vezíři jsou přijímáni ve víře, že uplatní své dříve promarněné nadání. Když byl klan více sjednocený, někteří vezíři si své potomky vybírali tak, aby mohli co nejlépe sloužit klanu jako celku. Rozdělování klanu v posledních stoletích tyto snahy výrazně oslabil. (s výjimkou těch, kteří byli Přijati, aby pomohli při lámání kletby). Vezíři se rádi pronikají do ostatních kast a často spolu mluví o případné využitelností zvláštních schopností potomků. Stejně jako kouzelníci ani vezíři nedělají při Přijetí rozdíl v pohlaví či rase.

Uspořádání: Vezíři nemají nějaký žebříček postů jako jiné kasty. Oni se podobají neurčitému uspořádání nejasně propojených odborníků víc než nějaké okultní sektě či vojensky řízené skupině. Sláva a uznání každého vezíra a je známá a její velikost se často mění v závislosti na obecenstvu - básník nesmí být oklopený samými jadernými fyziky. Kasta má jeden jedinečný zvyk založený na Arabském tradičním školství: vzdělání a vědomosti jsou považovány za důležitější než jejich krevní rodokmen. Takže, vezírův Otec není tak důležitý jako rozkazy, a někteří jsou tak daleko že takto jednají sami se sebou, když si vezmou za cíl splnit nějaký úkol. Jak bylo řečeno výše, většina vezírů tíhne ke svým vlastním záměrům než že by se podílena na nějakém společném cíli.

Krevní linie: Jedna skupina vezírů sídlila v Byzantské říši během dobrých časů tohoto císařství, a ti kteří přežili, stále upřednostňují Presenci nad Celeritou. Snad dva tucty členů této linie přežili do dnešních nocí a zaměřují se více na Střední východ a mají své záměry na dvoře Ashirry.

Zákony Haquima:

Zákon Vůdcovství - Poslouchej Nejstaršího, neboť on mě zastupuje, když jsem nepřítomen.

Zákon Ochrany - Chraň smrtelníky před Kainovými potomky a vždy s nimi jednej s úctou.

Zákon Zničení - Nezabíjej nikoho z naší Krve, tento rozsudek může vydat jen Nejstarší.

Zákon Slova - Neklam nikoho z naší Krve, neboť můj domov je v Pravdě.

Zákon Soudnictví - Suď a trestej Kainovu Krev, dokud bude chtít.

Skupiny:

Tradicionalisté - Tradicionalisté jsou část, která nejvíce připomíná to, jak na Assamity jako celek nahlíží ostatní společnost rodných. Tradicionalisté věří, že jsou nadřazeni všem ostatním rodným a že jsou dalším článkem potravního řetězce, stejně tak jako jsou rodní dalším článkem potravního řetězce nad smrtelníky. Ne každý tradicionalista následuje Cestu Krve, ale většina z nich je seznámena s jejím učením a čest je pro ně více méně způsob chování, pokud ne zákonem. Střed jejich společnosti je Alamut. Horská pevnost, která je jejich sídlem již od pádu Druhého Města.

Rozvraceči - První zapsané zmínky o rozvracečích jsou někdy okolo roku 2000, kdy se otřásl v základech náhled ostatních rodných na Děti Haqima. Jenom několik jich bylo natolik hloupých, aby nazývali rozvraceči "dobrými Assamity," jsou to pouze členové klanu, kteří jsou schopni soužití s ostatními rodnými, kteří uctívají Tradice. Mnoho rozvracečů si udrželo své smrtelné závazky a ctnosti, díky čemuž je mezi nimi jen málo stoupenců Cesty Krve. Tito mladší jedinci jdou po cestě cti a práva spíše než aby se snažili vybít všechny ostatní rodné.

Assamiti antiribu - Odnož klanu známá jako Assamiti Antitribu se oddělila ze skupinky beznadějných přeživších, kteří bojovali za čest svého klanu a kteří se bez výčitek svědomí vzdali podřadnému protivníkovi. Když se tato schopná skupinka připojila k Sabbatu mohla sektě nabídnout pouze jedno: svá ostří. Po následcích anarchské revolty to bylo dost. Po staletích vyrostli Assamiti antitribu v páteř Černé Ruky, nejvybranější armády Sabbatu.

Odpadlíci - Spíše než přísně spolupracující odnož jsou odpadlíci taková svobodná skupina. Vydědění jsou tradičně ti, kteří si zvolili svou cestu mimo assamitské klanové uspořádání. První dokázané užití tohoto výrazu se datuje zhruba do roku 800 př.n.l.

Sestry Erinejí - Sesterstvo je spolek spíše společenský než politický. Ty, které se chtějí stát součástí Sesterstva, nosí na klopě jehlu či jiný tradiční symbol potlačování ženského vlivu žen zákony. Většina assamitských žen, které se snaží prosazovat Haqimovy zákony, obzvláště pak Zákon Soudnictví a dodržovat příslušné mravních zásad, jsou většinou známi jako Sestry.

Síť nožů - Jejich úkol je jednoduchý: Vychovávat ty největší zabijáky ve společnosti Rodných, kteří potom budou sloužit jako Haqimova pravá ruka až se vrátí, aby vedl své Děti v boji proti Kainovým zkaženým potomkům. Síť se také zabývá neuvěřitelným spojením svého utajení a naopak otevřené šíření své slávy. Místa tréninku jsou téměř nenalezitelná stejně jako úkryty členů a jejich "bezpečné" totožnosti .

Leopardi ze Siónu - Jméno "Leopardi ze Siónu" bylo od Dlouhé Noci používáno na více než půl tuctu Assamitských skupin. Tradičně se tak nazývají skupiny tvořené výhradně radikálními Židy, kteří na sebe vzali úlohu jako ochraňovatelé a mstitelé svých smrtelníků

Klub tisíce metrů - Původně vznikl jako vtip evropských a amerických rodných Přijatých v Druhé Světové Válce. Každý, kdo zabije jiného rodného na vzdálenost větší než jeden kilometr, dostane nabídku na připojení se do klubu. Co je "platící zásah" je neustále řešeno, přestože většina assamitských střelců neschvalují používání Magie Krve jako právoplatnou cestu ke členství.

Žádné komentáře